Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor www.spooktochten.nl en Sirimo Event Acting V.O.F.

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.spooktochten.nl en www.sirimo.nl zoals deze beschikbaar zijn gesteld door Sirimo Event Acting V.O.F. .

Definities:

1: Sirimo Event Acting V.O.F., Telefoonstraat 9, 5428 GJ Venhorst.

2: Opdrachtgever, de contractuele wederpartij van Sirimo Event Acting V.O.F. die zijn diensten afneemt.

3: Onder diensten wordt verstaan het verzorgen van spooktochten en/of acteerwerk in enige door opdrachtgever gewenste vorm, met de daarbij behorende kostuums en attributen, zoals opgenomen in de modelovereenkomst.

Diensten:

1: Sirimo Event Acting V.O.F. is met de opdrachtgever een overeenkomst aangegaan betreffende het verzorgen van spooktochten en/of acteerwerk in enige door opdrachtgever gewenste vorm, met de daarbij behorende kostuums en attributen. Deze overeenkomst komt tot stand na een mondelinge- of schriftelijke bevestiging, of na ontvangst van de factuur. Indien er 14 dagen na ontvangst overeenkomst geen ondertekenend exemplaar is teruggestuurd of er 14 dagen voor optredendatum geen betaling heeft plaatsgevonden zal Sirimo Event Acting V.O.F. de overeenkomst niet als definitief zien, en is dus gerechtigd de datum opnieuw in te plannen. Indien er op de overeenkomst andere voorwaarden zijn afgesproken en door beide partijen ondertekend, zijn die voorwaarden van toepassing.

2: In de overeenkomst staan de specifieke gegevens betreffende de te verzorgen tocht en/of de gewenste acteur(s).

3: Alle overeenkomsten worden aangegaan voor de vermelde datum/tijd in de overeenkomst/op de factuur.

4: Door het akkoord gaan met de overeenkomst bevestigt de opdrachtgever dat deze op de hoogte is van, en akkoord gaat met de insteek van de tocht/acteur(s) door Sirimo Event Acting V.O.F. verzorgd.

5: Indien Sirimo Event Acting V.O.F. door aantoonbare overmacht (denk daarbij aan extreme weersomstandigheden) zich niet aan de afspraken in de overeenkomst kan houden is Sirimo Event Acting V.O.F. gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hierdoor zal de factuur komen te vervallen, en indien reeds betaald worden gecrediteerd.

Prijzen:

1: Opdrachtgever dient de verschuldigde bedragen te voldoen binnen de termijn gesteld in de overeenkomst of op de factuur.

2: Indien Sirimo Event Acting V.O.F. de overeenkomst ontbindt met als reden gevaar voor eigen personeel of personen/artikelen behorende bij Sirimo Event Acting V.O.F. (zie Artikel Veiligheid), is de opdrachtgever verplicht de volledige factuur te voldoen.

3: Opdrachtgever is niet gerechtigd betaling geheel of gedeeltelijk op te schorten of de overeenkomst te beëindigen, wanneer er door al dan niet aan de opdrachtgever te wijten omstandigheden, geen gebruik wordt gemaakt van de diensten van Sirimo Event Acting V.O.F. die uit mondelinge- of schriftelijke overeenkomst voortvloeien.

4: Indien een overeenkomst van diensten door de opdrachtgever wordt geannuleerd voordat Sirimo Event Acting V.O.F. aan de afspraken heeft voldaan, is Sirimo Event Acting V.O.F. gerechtigd hiervoor kosten in rekening te brengen, namelijk 30% van het netto factuurbedrag.

5: Indien een overeenkomst van diensten door de opdrachtgever wordt geannuleerd nadat of tijdens de uitvoering van de diensten van Sirimo Event Acting V.O.F. is de opdrachtgever verplicht de volledige factuur te voldoen.

6: Bij schade of diefstal van attributen, die aan opdrachtgever of diens deelnemers te wijten zijn, zullen de kosten worden verrekend op nacalculatie. Er zal dan een factuur worden opgemaakt voor de reparatie- of vervangingskosten.

7: Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Sirimo Event Acting V.O.F. te mogen claimen of te veronderstellen.

Eigendom/Gebruik

1: Alle gebruikte materialen om aan de overeenkomst te voldoen gebruikt door of in opdracht van Sirimo Event Acting V.O.F. blijven eigendom van Sirimo Event Acting V.O.F..

2: De opdrachtgever is verantwoordelijk voor een degelijk en verantwoord gebruik van artikelen voortvloeiend uit de overeenkomst, indien gebruikt door andere personen dan peersoneel van Sirimo Event Acting V.O.F..

3: De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt aan personen en goederen behorende bij Sirimo Event Acting V.O.F..

Veiligheid

1: De opdrachtgever is tegenover Sirimo Event Acting V.O.F. verplicht om in verband met een dienst en al hetgeen daarmee samenhangt, de regelgeving betreffende de veiligheid en arbeidsomstandigheden in acht te nemen. Dit betekent dat de opdrachtgever redelijkerwijs zelf moet inschatten welke diensten en artikelen mogelijk zijn binnen het door opdrachtgever georganiseerde evenement.

2: De opdrachtgever verplicht zich bij het aangaan van een overeenkomst om zorg te dragen voor de veiligheid van personeel, artikelen en personen behorende bij Sirimo Event Acting V.O.F.. Ter plaatse hebben personeel en personen behorende bij Sirimo Event Acting V.O.F. hierover beslissingsbevoegdheid, indien zij besluiten dat de veiligheid in het geding is zullen zij gepaste maatregelen nemen. De opdrachtgever zal hiervan direct op de hoogte worden gesteld.

3: De opdrachtgever vrijwaart Sirimo Event Acting V.O.F. tegen alle aansprakelijkheid van derden, daaronder begrepen vergoeding voor kosten, schade, betaling van boetes e.d. voortvloeiend uit of verband houdend met diensten of artikelen van Sirimo Event Acting V.O.F..

4: Deelname aan eender welke activiteit of tocht georganiseerd of gefaciliteerd door Sirimo Event Acting V.O.F. geschiedt te allen tijde op eigen risico. Sirimo Event Acting V.O.F. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige lichamelijke dan wel materiële schade als gevolg van deelname aan bovengenoemde.

Verplichtingen

1: Zowel Sirimo Event Acting V.O.F. als de opdrachtgever verplichten zich aan de overeenkomst en afspraken te houden in deze voorwaarden of in de overeenkomst of op de factuur vermeldt.

2: Zowel Sirimo Event Acting V.O.F. als de opdrachtgever verplichten zich melding te maken aan de tegenpartij indien er verandering van adres of andere belangrijke gegevens is.

3: Indien Sirimo Event Acting V.O.F. of de opdrachtgever zijn verplichtingen niet kan nakomen is deze verplicht dit zo spoedig mogelijk aan de tegenpartij te melden.

4: Eventuele geschillen voortkomend uit de overeenkomst zullen met uitsluiting van elke andere rechter worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement waar Sirimo Event Acting V.O.F. is gevestigd.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sirimo Event Acting V.O.F. is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Sirimo Event Acting V.O.F..

Indien van toepassing:

Sirimo Event Acting V.O.F. streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Sirimo Event Acting V.O.F. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.spooktochten.nl en www.sirimo.nl op deze pagina.